STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie, zwana dalej „Biblioteka”, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
1). Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 późn. Zm. – 
     ostatnia zm. W Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz. 1440).
2). Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
     kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943 z późn. Zm.).
3). Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z 
     późn. Zm.).
4). Niniejszego statutu.

§ 2

1). Organizatorem Biblioteki jest Rada Gminy Mikołajki Pomorskie.
2). Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, 
     wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3). Pełna nazwa biblioteki brzmi: biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie
4). Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 3

1). Siedzibą biblioteki jest wieś Mikołajki Pomorskie, a obszarem działania Gmina Mikołajki 
     Pomorskie.
2). Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, a nadzór 
     merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
3). Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę Biblioteka Publiczna i 
     pośrodku napis Gminy Mikołajki Pom.


II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 4

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy.


§ 5

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki w Mikołajkach pomorskich jako głównej biblioteki publicznej gminy należy:
1). Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa 
     oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla 
     wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnej gminie.
2). Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 
     prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3). Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
4). Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5) Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 
    organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i 
    kulturalnych społeczeństwa.
6). Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnieniu Biblioteki.

§ 6

Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych wynikające z potrzeb środowiska.


III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 7

1). Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy biblioteki, 
     a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno – 
     gospodarczą i finansową.
     Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania 
     instytucji.
2). Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki 
     Publicznej w Gdańsku na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 8

W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 9

1). Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych 
     stanowisk kwalifikacje, określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i 
     Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 
     zajmowania określonych stanowisk.

2). Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów 
      prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury.

§ 10

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

IV. MAJĄTEK I FINANSE

§ 11

1). Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o 
     organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2). Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
    a). Rocznej dotacji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie,
    b). Darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
    c). Dochodów własnych,
    d). Oraz innych źródeł.

§ 12

1). Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej jej 
     zadaniom.
2). Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach 
     określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany 
     jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

§ 13

Biblioteka może pobierać opłaty za:
a) usługi informacyjne (w tym uzyskane za pomocą nośników elektronicznych i wydruki z baz danych), bibliograficzne i reprograficzne,
b) nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
c) uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

§ 14

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 15

1). Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy w 
     Mikołajkach Pomorskich na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach 
     odrębnych.
2). Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchylenia.